การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ EECi
November 9, 2018
ม.มหิดลร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0”
November 9, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

katin01

9 พฤศจิกายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าทอดกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรุงเทพฯ ในการนี้ ศาสตราจารย์.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐิน รวมทั้งสิ้น 1,041,935 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

Recent post