มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนวัดสุวรรณ และส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่จัดร่วมกันจัดงานเนื่องในประเพณีลอยกระทง
November 22, 2018
มหิดลอินเตอร์จัด MUIC Exchange Abroad Fair 2018
November 23, 2018

พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program# 17 (MU-EDP#17)

1

22 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program# 17 (MU-EDP#17) และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 38 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมฟังการนำเสนอสารนิพนธ์ของนักบริหารระดับกลาง ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม สร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพลังที่เข็มแข็งของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ได้แก่ การบริหารตนเอง (Managing yourself) การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ (Managing Organization & Leadership) เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการ (Management Tools and Techniques) การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน (Financial Capital Management) การบริหารจัดการสู่อนาคต (Management For The Future) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต

Recent post