พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรน้ำ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
November 13, 2018
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมนักศึกษา MU Guide รุ่นที่ 8 พัฒนาจิตอาสามหิดล นำชม ม.มหิดล ศาลายา
November 13, 2018

ม.มหิดล ร่วมประชุม Presidents’ Summit on Creating an Enabling Intellectual Property Environment (EIE) for Technology Development, Management and Commercialization ณ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

Recent post