มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
December 20, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ออกบริการทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาทีชอแม และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
December 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

japan7

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับ Prof. Dr. Tsuyoshi Okamoto, Former Dean of Graduate School of System Life Sciences และ Prof. Dr. Keiji Iramina, Lecturer of Graduate School of System Life Sciences, Kyushu University ในโอกาสร่วมหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2019 ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post