พิธีลงนามสัญญารับทุนรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดแถลงข่าวงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15
December 20, 2018
นักวิจัย ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี ในงาน วช.แถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”
December 21, 2018

พิธีลงนามสัญญารับทุนรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

research1

20 ธันวาคม 2561 นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการสนับสนุน ได้แก่ โครงการ “การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากข้าวมะลินิลสุรินทร์ร่วมกับสารสกัดจากอ้อยคำและใบเตยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงผิวกันแดดและบรรเทาภาวะเรื้อนกวาง” โดย ผศ. ดร. น.สพ.สุเมธ อาภาวงษ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน “การวิเคราะห์ศักยภาพทางการค้าและแนวทางการขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในตลาดที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาตลาดประเทศสหภาพเมียนมาและกัมพูชา” โดย ดร. สุเทพ นิ่มสาย วิทยาลัยการจัดการ โครงการ “การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2) โดย ผศ. ดร. สุภัทรา ลิลิตชาญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างดัดแปลงเนื้อสัมผัสชนิดพร้อมรับประทานที่มีกรดอะมิโนชนิดโซ่กิ่งสูงเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุไทย” โดย ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ สถาบันโภชนาการ “การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลองของสารสกัดประสะกานพลูเพื่อพัฒนาเป็นตำรับยาสำหรับอาการสำไส้แปรปรวนและภาวะแบคทีเรียในลำไส้เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ” โดย ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล คณะเภสัชศาสตร์ “ตำรับสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาต้านไวรัสไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ และชิคุนกุนยา” โดย ดร. นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล “การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรกระชาย เพื่อการป้องกันและรักษาโรคจากภาวะสมองเสื่อมของร่างกาย” โดย  รศ.ดร.ภก.สัณหภาส สุดวิสัย คณะวิทยาศาสตร์ และ “ความมั่นคงด้านน้ำและสมดุลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาเพชรบุรีตอนล่าง” โดย รศ.ดร.สุระ พัฒนาเกียรติ (ธรรมรัตน์) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Recent post