คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย “Kokoku Innovation Technology and Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation”
December 24, 2018
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์
December 25, 2018

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะทันตแพทยศาสตร์

PA-Dent_181225_0012

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน และกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2560-2563 การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เช่น การเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ ตามนโยบาย และบริบทของประเทศ , หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , การดำเนินงานบูรณาการด้านผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากรของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post