ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of the Philippines (UP), Diliman Campus ประเทศฟิลิปปินส์

Press Tour เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ตอกย้ำความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University)
December 18, 2018
การฝึกอบรมนานาชาติ “Intensive C2C for OBE Curriculum”
December 18, 2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of the Philippines (UP), Diliman Campus ประเทศฟิลิปปินส์

UDP-visit_181218_0012

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์, ผู้อำนวยการกองคลัง ตัวแทนจากกองบริหารการศึกษา และกองทรัพยากรบุคคล ร่วมต้อนรับ Dr. Augustus C. Resurreccion, Deputy Director, Human Resource Development Office, University of the Philippines (UP), Diliman Campus จากประเทศฟิลิปปินส์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ การเงินการคลัง งานบริหารการศึกษาด้านทะเบียน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post