พิธีลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนการผลิตหนูตะเภาระหว่าง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด

การฝึกอบรมนานาชาติ “Intensive C2C for OBE Curriculum”
December 18, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
December 19, 2018

พิธีลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนการผลิตหนูตะเภาระหว่าง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด

nlac-09

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือให้การสนับสนุนการผลิตหนูตะเภา ระหว่างศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด โดยมี เพื่อสนับสนุนศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ให้สามารถผลิตหนูตะเภาให้แก่บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด และลูกค้าทั่วไป ให้ได้จำนวนเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมี นางระพี อินปั่นแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวนการฝ่ายสุขภาพสัตว์ทดลอง นายธานี ศุขกลิ่น หัวหน้าสำนักงานผลิตสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยมหิดล นายเจษฎา เสถียรสุนทร General Manager และสัตวแพทย์หญิงดิศยา โลหะเวช หัวหน้าแผนกสัตว์ทดลอง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม OSM1 สำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด เป็นผู้นำด้านวัคซีนในประเทศไทย มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตวัคซีน วิจัย-พัฒนา และจัดจำหน่ายวัคซีนทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยเองที่โรงงานวัคซีนต้นแบบของบริษัทฯ สามารถดำเนินการวิจัยวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี และผลิตวัคซีนป้องกันโปลิโอ รายใหญ่ของโลก เป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และนานาชาติ ในการลงนามครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของทั้งสองฝ่าย ในการที่จะผลักดันการผลิตสัตว์ทดลองคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัย ของประเทศให้มีความก้าวหน้าสู่อารยะประเทศต่อไป

Recent post