มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนการผลิตหนูตะเภาระหว่าง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
December 19, 2018
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยศาสนศึกษา
December 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ka1

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Earth and Space Sciences มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาเอก สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post