มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น

อธิการบดี ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA
December 13, 2018
ม.มหิดลจัดประชุมวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018
December 13, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น

japan1

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Yoshihisa Baba President of Soka University ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post