การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Enhancing university’s reputation through the synergies created from research (University Ranking Strategy)
December 12, 2018
การบรรยายหัวข้อ “Aviation Science and Engineering” โดย ผู้แทนจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย
December 12, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12

edpex-1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงาน และคณาจารย์จากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีทีมวิทยากร MU EdPEx บรรยายองค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx ในหมวดต่างๆ และการให้คะแนน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการ Workshop กิจกรรมตามองค์ประกอบของเกณฑ์ ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 – 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Recent post