การประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็น Belt and Road Forum for Education Cooperation 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN)
December 17, 2018
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในนักกีฬา ม.มหิดล กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
December 17, 2018

การประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็น Belt and Road Forum for Education Cooperation 2018

sh02

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Sichuan University ประเทศจีน และ Chengdu Belt and Road Research Center for Education Collaborative Innovation ในการเชิญเข้าร่วม Belt and Road Forum for Education Cooperation in 2018 ณ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ได้บรรยายหัวข้อ Roles of Thailand in the Multilateral Collaboration under Maritime Silk Road และ รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรเสริญ ได้รับเชิญเป็น Host ของ Sub-Forum for Liberal Arts and Education ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ ยังได้เข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือกับ Prof.Dr.Li Yi Dean of School of Literature and Journalism, Sichuan University ประเทศจีน ซึ่งเป็น School ได้รับการจัดอันดับการวิจัยในระดับดีเด่นด้าน Chinese Literature จากการหารือครั้งนี้มีประเด็นความร่วมมือที่มีความเป็นไปได้ในด้านการสร้างโอกาสในการทำวิจัยในลักษณะสหวิทยาการของคณาจารย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ทางด้านการวิจัย การศึกษาด้านจีนศึกษาและวัฒนธรรมจีน ทุนการมาแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การจัด Summer Camp สำหรับนักศึกษาหลักสูตร Teaching Chinese as a Foreign Language ของนักศึกษา Sichuan University ซึ่งทางคณะฯ จะมีการดำเนินการให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมขึ้นในอนาคต

Recent post