พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
December 4, 2018
พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9
December 4, 2018

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

mwit3

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับรองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดร. อุษา จีนเจนกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ภายใต้การทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักเรียนและครูของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับอาจารย์และนักวิจัยชั้นนำของมหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นหนึ่งของการบ่มเพาะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป

Recent post