ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
December 20, 2018
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดแถลงข่าวงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15
December 20, 2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

qc1

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม OSM1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post