คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะพยาบาลศาสตร์

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
December 18, 2018
Press Tour เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ตอกย้ำความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University)
December 18, 2018

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะพยาบาลศาสตร์

ns-5

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน และกล่าวถึงโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติ และร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ 2562  พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post