ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลหารือร่วมกับบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “Rankings: Measure of a University’s Global and Regional Standing”
December 13, 2018
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี
December 14, 2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลหารือร่วมกับบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd

mcbc5

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เข้าประชุมคณะกรรมการ Board of Director’s โดยมีบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd. ร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการประจำปี การผลิตและจำหน่ายสัตว์ทดลอง ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post