พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในนักกีฬา ม.มหิดล กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

การประชุมวิชาการนานาชาติในประเด็น Belt and Road Forum for Education Cooperation 2018
December 17, 2018
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจหาสารต้องห้าม
December 17, 2018

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในนักกีฬา ม.มหิดล กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

dope10

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (Liquor Distillery Organization) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในนักกีฬา ม.มหิดล กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ของทั้ง 2 หน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา นำวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตขององค์การสุรา มาแปรรูปเป็นสารสกัดกำจัดลูกน้ำยุง ซึ่งโครงการดังกล่าวถือได้ว่า เป็นความร่วมมือในด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถจัดการของเสีย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Recent post