การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12
December 12, 2018
อธิการบดี ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA
December 13, 2018

การบรรยายหัวข้อ “Aviation Science and Engineering” โดย ผู้แทนจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

aviation-2

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Alan Kin Tak Lau, Pro Vice-Chancellor (International Research Development) จาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาบรรยายหัวข้อ “Aviation Science and Engineering – A new opportunity” และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม OSM 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post