การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 12
December 12, 2018
อธิการบดี ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA
December 13, 2018

การบรรยายหัวข้อ “Aviation Science and Engineering” โดย ผู้แทนจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

Recent post