มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธรณีศาสตร์ร่วมกับ School of Earth and Space Sciences, Peking University (PKU)

พิธีทำบุญตักบาตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
December 28, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธรณีศาสตร์ร่วมกับ School of Earth and Space Sciences, Peking University (PKU)

mu-1

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และ Ms. Yu Chaomei, the President of Student Affairs ผู้แทนจาก Peking University (PKU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งมอบหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธรณีศาสตร์ ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ และคณาจารย์ในสาขาธรณีศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมทั้ง นักศึกษาและนักวิชาการ จาก School of Earth and Space Sciences, Peking University (PKU) เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ในโอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาเอก จำนวน 13 ราย ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม (Geological Field Mapping) ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการตามข้อตกลงร่วมกันในด้านความหลากหลายทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ธรณีโครงสร้างและธรณีพิบัติภัย ตั้งแต่มหายุคพลาลิโอโซอิก จนถึงมหายุคซีโนโซอิก หรือ มหายุค ณ ปัจจุบัน

Recent post