ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Nanyang Technological University​​​​​​​

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University
December 6, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินสมทบโครงการ DCU จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
December 7, 2018

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Nanyang Technological University​​​​​​​

sh3

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าพบ Prof. Liu Hong, Chair, School of Social Sciences และ Director, Nanyang Centre for Public Administration (NCPA), Nanyang Technological University​​​​​​​ ประเทศสิงคโปร์ โดยการประสานงานของ Prof. Cao Bin ศูนย์จีนศึกษา (CCS) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย การทำ Double degree ของสาขาการจัดการภาครัฐ สาขา Sciences and Technology Studies และ สาขา Contemporary Chinese Studies การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การจัด Joint conference การสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ และจีนศึกษา

Recent post