คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
December 19, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนาม MOU “ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ”
December 20, 2018

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยศาสนศึกษา

crs2

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา กล่าวต้อนรับ โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน และกล่าวถึงโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติ งานบริการวิชาการ งานวิจัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ 2562 พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post