การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018)

ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้ 11 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ภาคใต้
December 12, 2018
บรรยายพิเศษ หัวข้อ Enhancing university’s reputation through the synergies created from research (University Ranking Strategy)
December 12, 2018

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018)

tm-05

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018) โดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน (SEAMEO TROPMED Network) สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน – อ๊อกซ์ฟอร์ด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018) ภายใต้หัวข้อ  “Innovation, Translation, and Impact in Tropical Medicine” จากนั้น ได้รับเกียรติจาก Prof. Ric Price Menzies School of Health Research, Australia University of Oxford, UK เป็น Keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “The safe and effective radical cure of malaria” งานประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเกี่ยวกับโรคเขตร้อนและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการต่อสู้กับโรค เขตร้อน สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM 2018 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีผลงานเสนอ (Oral Presentation) จำนวน 166  เรื่อง และนำเสนอโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน  120 เรื่อง ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ร่วมกับสถาบัน/องค์กรทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนา ควบคุม ป้องกันรักษาโรคเขตร้อน และโรคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทุกภูมิภาค พร้อมทั้งกระชับความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2561  ณ ห้อง VIP Room ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึง 5 ผลงานนวัตกรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (FTM Innovation) ซึ่งผลงานดังกล่าว เป็นงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ , รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ และ ดร.วัลลภา รูปสูง

ได้ทำวิจัย 5 ผลงาน ดังนี้

– ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็ว

– การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสชิคุนกุนยา เพื่อการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว

– เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนพร้อมใช้เพื่องานวิจัย

– แอนติบอดีสำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก

– สเปรย์ออแกนิคฆ่าเชื้อโรค

การพัฒนางานวิจัยให้เกิด รูปธรรมในการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาคมโลก และในปี พ.ศ. 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อนอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 2000 คนทั่วโลก ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

Recent post