ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้ 11 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ภาคใต้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้เรื่อง GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย
December 11, 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018)
December 12, 2018

ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้ 11 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ภาคใต้

mu-4

วันที่ 30 พ.ย 2561 ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรฝึกอบรมและมอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้กับ 11 โรงพยาบาล จาก 7 จังหวัดภาคใต้ เพื่อนำไปใช้บำบัดเด็กพิเศษและผู้ป่วยอัมพฤกษ์ จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการ Innovation Hub” และครอบครัวสุขเจริญสิน
“ฝึกฝน” เป็นการนำเอา skate board ที่ใช้บำบัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ มาประยุกต์เข้าเกมส์ สามารถใช้งานผ่านระบบ Android ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้บำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์จากโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องทำกายบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ควบคุมร่างกาย ดูแลตัวเองได้ ลดภาระคนรอบข้าง โดยเครื่องดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นจนได้อุปกรณ์ที่ใช้ง่าย ช่วยพัฒนาการใช้แขนและมือของผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ได้สำเร็จ

Recent post