คณะICT ม.มหิดล ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้เรื่อง GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย
December 11, 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2018)
December 12, 2018

ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้ 11 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ภาคใต้

Recent post