บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรทราบ”
December 20, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
December 20, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

MT1

20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายดนัย ปฐมวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการแปรรูป และการจำหน่ายโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด จะร่วมกันวางแผนการผลิตเกษตร และอาหารปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม ตั้งแต่การประมาณการชนิด และปริมาณการปลูก การกำหนดราคา และตารางเวลาการรับซื้อผลผลิต การควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต ผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิต ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่ส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ในการนี้ อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post