ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
January 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
January 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

bb01

วันที่ 3 มกราคม 2562 นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมด้วย นายอนันต์ แก้วกำเนิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นางกนกพรรณ อ่อนนุช ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 นายภัทรพงศ์ พุ่มผลึก ผู้อำนวยการส่วนอุดมศึกษา 3 และนายโชค เปรมกิจพรพัฒนา นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ สำนักงบประมาณ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นำคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post