สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก The Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD)
January 29, 2019
RAMA CHANNEL จัดการบรรยาย SIDE MEETING หัวข้อ “The Ramathibodi’s Model: Using Media to Impact Thai Health Literacy”
January 29, 2019

ม.มหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

cr1

วันที่ 29 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายละเอียดการเปิดรับในระบบ TCAS คุณสมบัติและจำนวนการเปิดรับของสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักเรียน 250 คนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมซักถามรายละเอียดของคณะที่สนใจ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

Recent post