แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561
January 23, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
January 24, 2019

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1557F225-BC45-4C20-9BFB-475E3C1D7FDF

วันที่ 23 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวคำอวยพรแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และชื่นชมการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดมา นอกจากนี้ยังได้ฝากการทำงานในเรื่องของ Green Campus University อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Recent post