สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล (สอ.มม.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
January 29, 2019
สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก The Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD)
January 29, 2019

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” (วันที่ 2)

tqed16

วันที่ 29 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการจัดการประชุม มีการบรรยาย Academic Leadership in a Disruptive World โดย Prof Lily Kong, President of Singapore Management University จากประเทศสิงคโปร์ ต่อด้วย การบรรยาย Strategy Formation and Execution for Organizational Change โดย Prof. Dr. Luis Maria R. Calingo, President of Holy Angel University จากประเทศฟิลิปปินส์ และการเสวนา “การเชื่อมโยงเกณฑ์ระดับหลักสูตรสู่ระดับสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพ” มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี, Acting Chairperson of AUN-QA Council, ASEAN University Network รศ.ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการเสวนา โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติสำหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อมาร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์และความเป็นเลิศในบริบทต่างๆ และสร้างเครือข่ายของนักประกันคุณภาพและนักพัฒนาคุณภาพต่อไป อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจำนวนกว่า 400 คน

Recent post