การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง
January 22, 2019
ม.มหิดล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)”
January 23, 2019

แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

2019-01-22-congrats-01

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร” ประจำปี 2561 จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 2. นางจันทนา นิลวรางกูร 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ 4. ดร. ปราณี ฟู่เจริญ 5. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ 6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต 7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ 8. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 9. รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต และ 10. พลตำรวจโท ดร. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ ซึ่ง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยจะเข้ารับรางวัลจาก พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมฯ ในงาน “50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post