คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์
January 15, 2019
โครงการสัมมนา “Re-design รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE”
January 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลักดันการศึกษา วิจัย และด้านเทคโนโลยี

gistda7

วันที่ 15 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการร่วมลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา การวิจัยและด้านการบริการวิชาการในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นเป็นการแนะนำโครงการ “การวัดรังสีคอสมิกในอวกาศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post