คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์
January 18, 2019
การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ ครั้งที่ 6 และประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน ครั้งที่ 11
January 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education : Emerging Economics University Ranking 2019

2018-08-16-congratulation-NayokSapa-Final

มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education : Emerging Economics University Ranking 2019
Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับ Emerging Economics University Ranking 2019 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับดีที่สุดของประเทศไทย ในอันดับที่ 68 ของโลก อันดับที่ 3 ของอาเซียน และอันดับ 1 ของประเทศไทยจาก 442 มหาวิทยาลัยใน 43 ประเทศ ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการจัดอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจระดับ Frontier ขึ้นไป จนถึงระดับ Secondary Emerging และ Advanced Emerging แต่ยังไม่ถึงขั้น Developed Economies ตามระบบ FTSE Country Classification โดยใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก 5 ด้าน ได้แก่
1. Teaching (the learning environment) 30%
– Reputation survey 15%
– Staff-to-student ratio 4.5%
– Doctorate-to-bachelor’s ratio 2.25%
– Doctorate-awarded-to-academic-staff ratio 6%
– Institutional income 2.25%
2. Research (volume, income and reputation) 30%
– Reputation survey 18%
– Research Income 6%
– Research productivity 6%
3. Citations (research influence) 20%
4. International Outlook (staff, students, research) 10%
– Proportion of International students 3.3%
– Proportion of International staff 3.3%
– International collaboration 3.4%
5. Industry income (Knowledge transfer) 10%

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 13 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ดังนี้ อันดับที่ 123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 201-250 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 251-300 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 351+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้ 4 อันดับแรกของ Times Higher Education : Emerging Economics University Ranking 2019 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Tsinghua University, Peking University, Zhejiang University และ University of Science and Technology of China

Recent post