สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
January 21, 2019
แสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
January 21, 2019

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

mu-2

วันที่ 21 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง VIP ชั้น 5 โดยท่านนายกสภาฯ ได้กล่าวคำอวยพรแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกล่าวชื่นชมการทำงานของทีมบริหาร ที่ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวไปสู่การเป็น World Class University

Recent post