สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับคณะจาก Religions for Peace Asia (RfP Asia)
January 18, 2019
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
January 21, 2019

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561

a

19 มกราคม 2562 พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานคืนสู่เหย้าของสมาคมฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ภายในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทศิษย์เก่าอาวุโส ได้แก่ ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ. สุนันทาพล ปัถพี (รุ่น 68) และ ศ. เกียรติคุณ นพ. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (รุ่น 74)
2. ประเภทศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ได้แก่ นพ. สุขุม กาญจนพิมาย (รุ่น 90) และ นพ. สุวรรณ ชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย (รุ่น 91)
3. ประเภทศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ ศ. เกียรติคุณ พญ. พรสวรรค์ วสันต์ (รุ่น 76) และ ศ. พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (รุ่น 82)
4.ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ ศ.น.ท.หญิงพญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (พงษ์เพ็ชร) (รุ่น 88) และ ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ (รุ่น 91)
และ 5. ประเภทศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องเชิดชู ได้แก่ พญ. ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา (รุ่น 92) และ นพ. ประวิณ ตัณฑ์ประภา (รุ่น 93)

เครดิตภาพจาก FB : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (@SiMETCPHOTO)

Recent post