คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณบดี และผู้แทนจาก University of Health Sciences Faculty of Dentistry, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
January 30, 2019
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต.ลุ่มสุ่ม ในการให้บริการน้ำประปากับชุมชน
January 31, 2019

ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้

knue-1

วันที่ 31 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof.Kee Dae Kim, Department of Evironmental Education, Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมคณะ จำนวน 4 ท่าน และได้ให้เกียรติในการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Mahidol Sustainable University ณ ห้อง OSM1 สำนักงานอธิการบดี

Recent post