ม.มหิดล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)”
January 23, 2019
แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561
January 23, 2019

บรรยายพิเศษ หัวข้อ The Sydney Undergraduate Experience

sydney2

23 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Mr. Tim Field, Head of Recruitment (Asia) และ Mr. Sean Lee, Regional Manager (Indonesia, Thailand & Mekong Region) จาก Global Student Recruitment & Mobility, The University of Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ The Sydney Undergraduate Experience ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post