พิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
January 8, 2019
บรรยายพิเศษ “หลักการและแนวทางการยกระดับและจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)”
January 9, 2019

พิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DSC03995

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อบัณฑิตสำหรับอนาคต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงปาฐกถาฯ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชม และร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัย ทั้ง 5 ชั้นประกอบด้วย ชั้นที่ 1 สโมสรนักศึกษาชั้นที่ 2 ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร ชั้น 3 ศูนย์ตรวจสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง ชั้น 4 หลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และ ชั้น 5 ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์

อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร ตั้งอยู่ภายในบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขา “การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment)” ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันระดับโลก ได้แก่ National Institute of Clinical Excellence (NICE) และ Wellcome Trust ในการดำเนินการเรียนการสอนและการวิจัยให้ได้คุณภาพระดับโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังของผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ อาคารดังกล่าวยังมีห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุดที่ทันสมัย และห้องกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของคณะฯ

Recent post