อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานเทศกาลตรุษจีน

สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 26
February 1, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัด โครงการ “ฟ้าใสไร้ฝุ่น PM. 2.5”
February 3, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานเทศกาลตรุษจีน

477716

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลตรุษจีนภูมิภาค ประจำปี 2562 ฉลอง 44 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดย มี H.E Lyu Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเเละภรรยา ร่วมงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

Recent post