รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
January 30, 2019
ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้
January 31, 2019

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณบดี และผู้แทนจาก University of Health Sciences Faculty of Dentistry, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

dent7

วันที่ 30 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม
ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ, คณบดี และคณะผู้แทนจาก University of Health Sciences Faculty of Dentistry, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 คน เข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงแนวทางการดำเนินการ ด้าน QA และวิจัยของคณะ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลทันตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post