รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมการตรวจประเมิน The 129th AUN-QA Programme Assessment
January 10, 2019
Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562
January 10, 2019

การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 28 เรื่อง “สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม”

ns6

วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล ต่อด้วยการปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท เรื่อง “การปฏิรูประบบการบริการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นองค์ปาฐก ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรทางสุขภาพ และพยาบาลวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันต่างๆ เป็นจำนวนกว่า 500 คน

ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพ ผู้สูงวัยและครอบครัว รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการดูแลประชากรผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและสมศักดิ์ศรี การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงนโยบาย ทิศทางการจัดเตรียมกำลังคน และระบบการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดี รู้ถึงแนวคิดในการจัดการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพในยุค 4.0 สำหรับผู้สูงวัย และนับว่าเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงวัย บุคลากรทางสุขภาพ และประชาชนที่สนใจ ได้รับทราบถึงวิธีการส่งเสริมสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดีและมีสุขภาวะเมื่อสูงวัย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในครอบครัว สังคมทำให้ผู้สูงวัยดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจ โดยคาดหวังว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชากรผู้สูงวัย ที่ทำให้เกิดการพัฒนางานด้านบริการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ และดูแลประชากรผู้สูงวัยได้ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลตามแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “สภาวะพฤฒพลัง” (Active Ageing) ขององค์การอนามัยโลก

Recent post