คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณอย่างไร ให้ถูกต้อง และมีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีขึ้น”
January 7, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
January 7, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาสาธารณะ หัวข้อ การกลายเป็นผู้พิการถาวรจากการทำงานของแรงงาน : ความทุกข์ระดับบุคคล หรือ ความทุกข์ทางสังคม?

2286122D-D498-4E68-A961-1F54868247FC

วันที่ 7 มกราคม 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คุณลักขณา โอภาวงศ์วัฒนะ หัวหน้าส่วนแผนกบุคคล (บริษัทภาคเอกชน), คุณผุสณีย บูรณะมณฑล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) และผู้มีประสบการณ์ตรง (ผู้พิการ)  คุณอุดมพล สมบูรณ์ เจ้าของประสบการณ์ผู้สูญเสียอวัยวะจากการทำงาน ได้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ณ ชั้น 1 ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีวิชาการสารธารณะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยฯ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวรูปแบบความทุกข์ทางสังคมของแรงงาน การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็น ความทุกข์ทางสังคมของแรงงานผู้พิการจากการทำงาน ในเชิงบูรณาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนางานวิจัย และเติมเต็มองค์ความรู้ให้ครอบคลุมหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น

Recent post