คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
January 10, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
January 10, 2019

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

_MG_7019

วันที่ 8 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญโญ) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารและของที่ระลึกในการจัดงาน  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์แพทย์อุดม คชินทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดํารัสเปิดงาน และทรงทอดพระเนตรการแสดงพิธีเปิด  ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ชีวิตนักวิจัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย นายชัชวัสส์ วุฒิศิริศาสตร์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 13 และการนําเสนอผลงานโครงงานนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน 3 โครงงาน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงงานของนักเรียนในรูปแบบโปสเตอร์

Recent post