บรรยายพิเศษ หัวข้อ The Sydney Undergraduate Experience
January 23, 2019
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
January 23, 2019

แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561

BD29B8D9-C012-4603-9F9E-4E48007BBA48

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดร วัฒนกุลพานิชย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุชยา ดำรงค์ศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกจากอาจารย์ผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการ มีจริยธรรม และอุทิศตนในด้านต่างๆ โดยจะเข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post