สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019
February 1, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานเทศกาลตรุษจีน
February 2, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 26

1549027388270-800x556

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 26 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ในการนี้ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเวชศาสตร์ป้องกันในระยะบริการสุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ประธานหลักสูตร Mini M.M. In Health ได้แนะนำหลักสูตรและเทคนิคสู่ความสำเร็จของนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini Master of Management in Health: Mini MM) รุ่นที่ 26 นี้ จะเปิดสอนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 13 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recent post