ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0) ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 1/2562
January 16, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
January 17, 2019

ประชุมสรุปการดำเนินการทุน Norway สำหรับนศ.พม่า CBIM Phase 1 (2014-2019) และ CBIM Phase 2 (2018-2022)

87F985A0-0C5D-4514-B129-8665D388C5EA

วันที่ 16 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Lise Nordgaard, Minister Counsellor, Deputy Head of Mission, Royal Norwegian Embassy in Yangon และเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี โครงการ Capacity Building for Institutions in Myanmar by Mahidol University (CBIM 1 และ CBIM 2) ซึ่งรัฐบาลนอร์เวย์ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาพม่าให้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน โดยปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลกว่าร้อยคนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแหล่งรับทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในประเทศพม่าจากรัฐบาลนอร์เวย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ในการประชุมสรุปผลประจำปีนี้ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการติดตามนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาด้วย

Recent post