ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” และ เปิดบ้านมหิดล นครสวรรค์
January 14, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์
January 15, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬา

ss3

วันที่ 15 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยมีอาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กล่าวต้อนรับ โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ ท่านผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในด้านการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ด้านงานสนับสนุนและได้ถ่ายทอดนโยบายที่เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 3 ห้องประชุม 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Recent post