อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบรรยายในหัวข้อ”Chinese Philosophy Applied in Thai Society”
January 16, 2019
ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0) ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 1/2562
January 16, 2019

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7

edpex-3

วันที่ 16 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยาย “พื้นฐานของการตรวจประเมิน” และ “การจัดทำ Key Factor” จากนั้น นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายในหัวข้อ “การตรวจประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 ตามแนวทาง ADLI โดยมีผู้บริหารส่วนงานและคณาจารย์ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพัฒนา MU EdPEx Assessor ที่สามารถตรวจประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงาน ทั้งจากรายงานและการตรวจประเมินโดยสามารถให้คะแนนได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเขียนรายงานป้อนกลับ (Feedback report) ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานในการนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 7 โดยจัดกิจกรรมที่ 1 การอบรม “กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 และกิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

Recent post