พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT)
January 30, 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
January 30, 2019

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ระดับประเทศ

09575344-83FC-41DE-9D27-128D23B09557

วันที่ 30 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต  รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมในพิธีรับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ  ซึ่งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 (ระดับทอง)  

ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2561 จำนวน 115 แห่ง และได้ระดับดีเยี่ยม 60 แห่ง  นอกจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับ G-Green (ระดับทอง) แล้ว  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับรางวัล G-Green (ระดับทอง) อีกด้วย การรับมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประกวดในโครงการสำนักงานสีเขียวฯ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ประเทศ “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หรือ “การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) มีสุขภาวะ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาหรือนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G-Green ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อไป

Recent post