คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
January 10, 2019
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 28 เรื่อง “สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม”
January 10, 2019

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมการตรวจประเมิน The 129th AUN-QA Programme Assessment

5241A58E-D8AF-4A76-A7A6-AE7772FE05F5

วันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการตรวจประเมิน The 129th AUN-QA Programme Assessment ณ Vietnam National University นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และร่วมตรวจประเมินหลักสูตร Master Degree in Vietnamese Studies of University of Social Sciences and Humanities.

Recent post